Prawa podatnika w trakcie kontroli podatkowej


2015-04-10

W trakcie kontroli podatkowej podatnik może korzystać z uprawnień przysługujących jemu na zasadach określonych w przepisach działu VI ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Według tych przepisów podatnik ma prawo do uzyskania niezbędnych informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego pozostających w związku z przedmiotem kontroli, wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów, żądania przeprowadzenia dowodu, jeśli przedmiotem dowodu są okoliczności mające znaczenie dla sprawy, chyba że okoliczności te stwierdzone są wystarczająco innym dowodem, tj. ma prawo brać czynny udział w postępowaniu podatkowym, a po zakończeniu kontroli zgłosić wyjaśnienia lub zastrzeżenia do protokołu, jeśli zawiera on ustalenia, z którymi kontrolowany się nie zgadza. Aby te wyjaśnienia bądź zastrzeżenia były skuteczne, konieczne jest zachowanie 14-dniowego terminu od dnia doręczenia podatnikowi protokołu kontroli.

 

Biuletyn bezpłatny

E-booki

© 2011 Denis Kędzierski – Doradztwo Prawne i Podatkowe.
Projekt & cms: www.zstudio.pl