Doradca podatkowy pomoże podatnikowi w kontaktach z fiskusem
Udział doradcy podatkowego w postępowaniu podatkowym może istotnie zmniejszyć uciążliwości związane z kontrolą podatkową, kontrolą skarbową, postępowaniem podatkowym oraz postępowaniem przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Reprezentacja podatnika w postępowaniu podatkowym

Sprawy o nieujawnione źródło przychodu nie przedawniają się
2015-04-10
W postępowaniu wzakresie nieujawnionych źródeł przychodów podatnika niechroni pięcioletni okres przedawnienia zobowiązań podatkowych. Takie stanowisko zajął NSA wwyroku z26 września 2011 r. (sygn. akt II FSK 1138/10, prawomocny). Tym wyrokiem Sąd uchylił korzystny dlapodatników wyrok WSA wBiałymstoku. W wyroku z16 grudnia 2009 r. (sygn. akt I SA/Bk 498/09) WSA wBiałymstoku uznał, że organy podatkowe niemogą żądać od podatników dokumentów sprzed ponad pięciu lat. Jednak NSA swoim wyrokiempodważył stanowisko sądu wBiałymstoku.
Prawa podatnika w trakcie kontroli podatkowej
2015-04-10
W trakcie kontroli podatkowej podatnik możekorzystać zuprawnień przysługujących jemu na zasadach określonych wprzepisach działu VI ustawy z29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Według tych przepisów podatnikma prawo do uzyskania niezbędnych informacji iwyjaśnień oprzepisach prawa podatkowego pozostających wzwiązku zprzedmiotem kontroli, wglądu wakta sprawy, sporządzania znich notatek, kopii lub odpisów, żądania przeprowadzenia dowodu, jeśli przedmiotem dowodu są okoliczności mające znaczenie dlasprawy, chyba że okoliczności te stwierdzone są wystarczająco innym dowodem, tj. ma prawo brać czynny udział...

Doradztwo w zakresie sporów z fiskusem

W sporze z fiskusem znajomość przepisów zwiększa szansę wygranej
Podatnik, który obawia się kontaktów zfiskusem, od samego początku kontroli stawia się wpozycji winnego. W tej sytuacji udział doradcy podatkowego, reprezentującego podatnika pomoże jemu skutecznie obronić się od nieuzasadnionych zarzutów kontrolerów. Doradca pomoże prawidłowo wykonać szereg czynności związanych zkontrolą, takich jak przesłuchanie świadków, oględziny, podpisywanie protokołów, sporządzi pisma procesowe - odwołania, zażalenia, skargi, wnioski. Z konieczności wystąpi wcharakterze pełnomocnika przed sądem administracyjnym wpostępowaniu wzakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych...

Dlaczego warto mieć dokumentację cen transferowych?

W swojej praktyce zawodowej dosyć często spotykam się z poglądem: „nie potrzebujemy dokumentacji cen transferowych dla naszych transakcji z Podmiotami Powiązanymi, ponieważ handlujemy według cen rynkowych”, albo „handlujemy towarem na giełdzie”.

Taki pogląd jest jednak błędny i może narazić podatnika na sankcyjny podatek CIT obliczany od dochodów osób prawnych w wysokości stawki 50%. Podatek ten pobierany jest od kwoty różnicy pomiędzy dochodem zadeklarowanym przez Podatnika w zeznaniu – deklaracji, a dochodem ustalonym (przypisanym) przez organ kontroli podatkowej.

Termin na przedstawienie dokumentacji podatkowej na żądanie organów podatkowych lub kontroli skarbowej jest krótki i wynosi 7 dni, licząc od dnia doręczenia Podatnikowi żądania okazania tej dokumentacji przez te organy. W związku z tym brak wypełnienia tego obowiązku naraża Podatnika na sankcyjny podatek 50% dochodowy, który jest nakładany na kwotę dochodu „dopisanego” przez organ podatkowy (tj. na różnicę między dochodem zadeklarowanym wcześniej przez podatnika w deklaracji, a kwotą dochodu ustalonego przez organ skarbowy od transakcji z podmiotem powiązanym).

Biuletyn bezpłatny

E-booki

© 2011 Denis Kędzierski – Doradztwo Prawne i Podatkowe.
Projekt & cms: www.zstudio.pl